پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"اکتساب ( فقه )"واژه زیر را بکار ببرید:

کسب ( فقه )