پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

ایجاب و قبول: دو انشاء مرتبط با یکدیگر در عقود.

ایجاد و قبول که از ارکان هر عقدی به شمار می‌روند عبارتند از دو انشاء مرتبط با یکدیگر که نخست، ایجاب از سوی یکی از دو طرف عقد (موجِب) انشاء می‌شود، سپس، قبول ایجاب از سوی طرف دیگر عقد (قابل) صورت می‌گیرد (--' عقد).

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 744

اصطلاح‌نامه

اعم

افعال جوارحی ( فقه )

اخص

ایجاب وقبول رایانه ای، صیغه خواهر و برادری
به لحاظ اجزا:
ایجاب ( فقه )، قبول ( فقه )
به لحاظ عقود:
ایجاب و قبول اجاره، ایجاب و قبول امان، ایجاب و قبول بیع، ایجاب و قبول بیمه، ایجاب و قبول جزیه، ایجاب و قبول جعاله، ایجاب و قبول حبس، ایجاب و قبول حواله، ایجاب و قبول رهن، ایجاب و قبول شرکت، ایجاب و قبول صدقه، ایجاب و قبول صلح، ایجاب و قبول ضمان، ایجاب و قبول ضمان جریره، ایجاب و قبول عاریه، ایجاب و قبول عمری، ایجاب و قبول قرض، ایجاب و قبول مزارعه، ایجاب و قبول مسابقه، ایجاب و قبول مساقات، ایجاب و قبول مضاربه، ایجاب و قبول نکاح ( فقه )، ایجاب و قبول هبه، ایجاب و قبول هدیه، ایجاب و قبول ودیعه، ایجاب و قبول وصیت، ایجاب و قبول وقف، ایجاب و قبول وکالت، ایجاب و قبول وکالتی، ایجاب وقبول سکنی
به لحاظ نوع:
ایجاب و قبول اشاره‌ای، ایجاب و قبول فعلی، ایجاب و قبول کتبی، صیغه ( ایجاب و قبول لفظی )

وابسته

عربیت ایجاب و قبول، ماضویت ایجاب و قبول

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه ایجاب و قبول به زیرصفحه ایجاب و قبول/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 744