پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام اجاره، بطلان معاملات

وابسته

اجاره مجهول، اجرت المثل، بیماری اجیر، تخلف از اجاره، تعذر مستاجر، تعذراستیفای منافع، تعلیق اجاره، خودداری از اقباض، زوال منافع اجاره، عتق اجیر، مبطلات اجاره، مرگ شیرخوار، مرگ مستاجر، مرگ موجر، نماز استیجاری

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه بطلان اجاره ( فقه ) به زیرصفحه بطلان اجاره ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 21 : صفحه 539، 574
  • الفقه جلد 57 : صفحه 150، 304
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 231
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 27 : صفحه 246
  • مبانی العروة الوثقی (کتاب الاجاره-الاول) : صفحه 209، 210
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه 65
  • مهذب الاحکام جلد 19 : صفحه 86، 87
  • مهذب الاحکام جلد 7 : صفحه 354