پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

مرگ موجر و بطلان اجاره ، منابع:

القواعد و الفوائد جلد 2 صفحه 273