پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"بیع آبزی حرام گوشت"واژه زیر را بکار ببرید:

بیع حیوان دریایی حرام گوشت