پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

بیع حشرات، بیع مسوخات

وابسته

خارپشت

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 22 : صفحه 34