پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

بیع مال، عقد اشتراکی

اخص

بیع مال خود و غیر، بیع مال قابل تملک با غیر قابل تملک، بیع مملوک با غیر مملوک

منابع

 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 3 : صفحه 497
 • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 2 : صفحه 145
 • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 530
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4 : صفحه 333
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8 : صفحه 18
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 23 : صفحه (247-248)
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 26 : صفحه 328
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 133
 • فقه الامام جعفرالصادق جلد 3 : صفحه 127
 • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 2 : صفحه 970
 • مهذب الاحکام جلد 17 : صفحه 207