پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"بیع غیر مقدور التسلیم"واژه زیر را بکار ببرید:

بیع متعذر التسلیم