پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

بیع ماهی، بیع متعذر التسلیم

وابسته

بیع ماهی در آب

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 518
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4 : صفحه 92
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 22 : صفحه 384
  • کتاب المکاسب جلد 4 : صفحه 175
  • مهذب الاحکام جلد 17 : صفحه 71