پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «بیع مجهول» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

بیع مبهم

اعم

بیع ( فقه )

اخص

به لحاظ مصادیق:
بیع به ثمن مجهول، بیع پشم نچیده، بیع پوست جدا نشده، بیع تخم در شکم، بیع جنین حیوان، بیع شیر در پستان، بیع غیر معین، بیع کرک قبل از چیدن، بیع ماهی نی زار، بیع مروارید در صدف، بیع ملاقیح، بیع مو قبل از چیدن
به لحاظ مقدار:
بیع به کیل مجهول، بیع به وزن مجهول، بیع عدد مجهول، بیع گزاف
به لحاظ نوع بیع:
بیع سلفی مجهول، بیع صرف مجهول

وابسته

ابهام ( مبهم )، استثنا در بیع، بیع صاع از صبره، تحکیم به ثمن، معلومیت عوضان

منابع

 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 3 : صفحه (281-282)
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 16 : صفحه 171
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4 : صفحه 93، 112، 118
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 22 : صفحه 440
 • ریاض المسائل جلد 5 : صفحه 71
 • قواعدالاحکام جلد 2 : صفحه 22
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 2 : صفحه 351
 • کتاب المکاسب جلد 4 : صفحه (307-313)، (313-320)
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 8 : صفحه 175، (186-187)، 188، 195
 • مستند الشیعة فی احکام الشریعة جلد 14 : صفحه 326، 327
 • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 8 : صفحه 391
 • مهذب الاحکام جلد 17 : صفحه (22-24)، 24