پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

بیع ( فقه )

اخص

بیع سلفی معدود، بیع کیلی معدود، بیع گزاف معدود، بیع معدود به مشاهده، بیع معدود متجانسین، بیع معدود متعذرالعدد

وابسته

اجرت شمارش عوضان، بیع موزون، بیع موزون به عدد، تعیین عدد عوضان، معدود ( فقه )، وزن ( فقه )

منابع

 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 3 : صفحه (265-266)، 266
 • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 515
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4 : صفحه 93
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 22 : صفحه 425
 • ریاض المسائل جلد 5 : صفحه 71
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 17
 • قواعدالاحکام جلد 2 : صفحه 22
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 2 : صفحه 260، 321
 • کتاب المکاسب جلد 4 : صفحه 217، 224
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 8 : صفحه 176
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 3 : صفحه 175
 • مستند الشیعة فی احکام الشریعة جلد 14 : صفحه 339
 • معجم فقه الجواهر جلد 1 : صفحه 581
 • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 8 : صفحه 392
 • مهذب الاحکام جلد 17 : صفحه 10، 11