پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

بیع پرنده، بیع متعذر التسلیم

وابسته

هوا

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 3 : صفحه 249
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 518
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4 : صفحه 92
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 22 : صفحه 384
  • کتاب المکاسب جلد 4 : صفحه 175
  • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 2 : صفحه 938
  • مستند الشیعة فی احکام الشریعة جلد 14 : صفحه 323
  • مهذب الاحکام جلد 17 : صفحه 71