پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

بیمه معوض

وابسته

تعیین اقساط بیمه

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 609
  • ترجمه تحریرالوسیله جلد 4 : صفحه 449
  • فقه الموضوعات الحدیثة : صفحه 179