پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"تألیف قرآن"واژه زیر را بکار ببرید:

جمع قرآن