پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

ر.ک:جمع قرآن، جمع دوره پیامبر، جمع عثمان.

اصطلاح‌نامه

وابسته

جمع قرآن

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه تاریخ جمع قرآن به زیرصفحه تاریخ جمع قرآن/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • انوار الاصول جلد 2 : صفحه 347
  • مناهل العرفان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 31، 240، 257