پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

کاربرد اسباب نزول در تاریخ قرآن ، منابع:

مجله پژوهشهاى قرآنى جلد 1 صفحه 172

نقد بر خاورشناسان درباره تاریخ قرآن ، منابع:

پژوهشى در تاریخ قرآن کریم صفحه 18

نیاز به بحث درباره تاریخ قرآن ، منابع:

تاریخ قرآن صفحه م10

آثار علمی وایل ، گوستاو ، 1808-1889م. درباره تاریخ قرآن ، منابع:

دراسات قرآنیه جلد 3 صفحه 28

ویژگی‌ها ی آثار علمی بوتیه ، فرانسی ، 1800-1883م. درباره تاریخ قرآن ، منابع:

دراسات قرآنیه جلد 3 صفحه 27

آثار علمی نولدکه ، تئودور ، 1836 - 1930م. درباره تاریخ قرآن ، منابع:

دراسات قرآنیه جلد 3 صفحه 28

آثار علمی خاورشناسان درباره تاریخ قرآن ، منابع:

دراسات قرآنیه جلد 3 صفحه 27

تاریخ قرآن ، منابع:

التمهید فى علوم القرآن جلد 1 صفحه 277