پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"تجارت (عام)"واژه زیر را بکار ببرید:

کسب ( فقه )