پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"تحدید عمل مضارب"واژه زیر را بکار ببرید:

تعیین عمل مضارب