پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"تدوین غریب قرآن"واژه زیر را بکار ببرید:

تفسیر غریب قرآن