پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام قربانی، ترک ( فقه )، مکروهات

وابسته

قربانی مستحب

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه ترک قربانی مستحب به زیرصفحه ترک قربانی مستحب/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 14 : صفحه 319