پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

تزلزل عقد: به عقدِ برخوردار از خیار فسخ - خواه هر دو طرف حقّ خیار داشته باشند یا یکی از آن دو یا غیر آن دو) اجنبی (- عقد متزلزل گفته می‏شود. مقابل آن عقد مستقر قرار دارد که یا برخوردار از خیار نیست یا مدّت حقّ

________________________________________

462

خیار پایان یافته و یا اسقاط شده است2) ر خیار (.

گاهی به عقد جایز در مقابل عقد لازم به لحاظ اینکه ماهیّتش فسخ‏پذیر است عقد متزلزل اطلاق می‏گردد3) ر عقد (. برخی، معاطات) ر معاطات (را بیع متزلزل دانسته‏اند.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 461

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام عقود، تزلزل

وابسته

عقد ( فقه )

منابع

  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 461