پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"تساهل در تعریف لقطه"واژه زیر را بکار ببرید:

سهل انگاری در تعریف لقطه