پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"تطهیر"واژه زیر را بکار ببرید:

طهارت ( فقه )