پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

عجله ( فقه )، مستحبات ( فقه )

وابسته

اجاره مشروط، اجرت ( فقه )، اشتراط در اجاره

منابع

  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 21 : صفحه 562
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 27 : صفحه 220