پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

ر.ک:احزاب قرآن.

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «تعداد احزاب قرآن» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

عدد احزاب قرآن

وابسته

احزاب قرآن

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه تعداد احزاب قرآن به زیرصفحه تعداد احزاب قرآن/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • قانون تفسیر : صفحه 409