پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"تعهد ( فقه )"واژه زیر را بکار ببرید:

ضمان بالمعنی الاعم