پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «تعیین عمل مضارب» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

تحدید عمل مضارب

اعم

احکام مضاربه، تعیین

وابسته

شرط ضمن عقد مضاربه، عمل مضارب

منابع

  • نظام المضاربة فی الشریعة الاسلام الغراء : صفحه 25