پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

تفریط در اجاره

وابسته

مستاجر

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 583
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 37-2 : صفحه 239، 295
  • مبانی العروة الوثقی (کتاب الاجاره-الاول) : صفحه 222
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه 69