پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

تفسیر حنفیه : تفسیر بر اساس مبانی مذهب حنفی

'تفسیر حنفیه' تفسیری است که براساس مبانی فقهی و کلامی مذهب حنفیه نوشته شده است.

حنفیه از نعمان بن ثابت بن زوطی (80- 150 ق) معروف به ابوحنیفه تبعیت می‌کنند که به رأی و اجتهاد قائل و از اهل حدیث بیزار بود، قیاس و استحسان را به عنوان اصلی از اصول دین پذیرفت و آن را پس از قرآن، اجماع و سنت، اصل چهارم قرار داد.

شیوه ابداعی وی در فقه، فقه حنفی را پدید آورد که اساس آن بر هفت اصل استوار است:

1. قرآن؛ 2. سنت رسول‌الله؛ 3. اقوال صحابه؛ 4. قیاس؛ 5. استحسان؛ 6. اجماع؛ 7. عرف.

برای تفسیر حنفیه ویژگی خاصی نمی‌توان ذکر کرد؛ مگر این که آنان نیز کوشیده‌اند عقاید فقهی و کلامی خویش را بر قرآن تحمیل کنند.

نیز ر.ک:تفاسیر حنفیه، مفسران حنفیه.

منابع

  1. دائرة المعارف بزرگ اسلامی جلد 5 : صفحه (379-407)
  2. فرهنگ فرق اسلامی : صفحه (169-170)
  3. تاریخ مذاهب اسلامی : صفحه (329-364)

اصطلاح‌نامه

وابسته

تفاسیر حنفیه، مفسّران حنفیه

منابع

  • البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) : صفحه 13
  • تاریخ مذاهب اسلامی : صفحه (329-364)
  • دائرة المعارف بزرگ اسلامی جلد 5 : صفحه (379-407)
  • فرهنگ فرق اسلامی : صفحه (169-170)