پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

تفسیر غریب قرآن : توضیح کلمات نامأنوس، شرح مجملات و بیان وقایع مورد اشاره قرآن

این اصطلاح در سه مورد کاربرد دارد:

1. برای توضیح کلمات مبهم و نامأنوس در قرآن‌کریم؛ مانند: «مَا جَعَلَ اللّهُ مِن بَحِیرَةٍ وَلاَ سَآئِبَةٍ وَلاَ وَصِیلَةٍ وَلاَ حَامٍ» (مائده // 103) که واژه‌های بحیره، سائبه و وصیله نیازمند توضیح است.

2. شرح و توضیح شرایط مطلبی که در قرآن‌کریم به طور مجمل مطرح شده است؛ مانند: «وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّکَاةَ» (بقره// 277) .

3. بیان حکایت و ماجرایی که در آیه به‌آن اشاره شده است؛ مانند: «إِنَّمَا النَّسِیءُ زِیَادَةٌ فِی الْکُفْرِ» (توبه// 37) که 'نسیء' همان جابه‌جایی ماه‌های حرام برای فرار از حکم تحریم جنگ در ماه‌های حرام است.

منابع

 1. البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 2 : صفحه 212
 2. الاتقان فی علوم القرآن جلد 4 : صفحه 231
 3. التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب جلد 1 : صفحه 16
 4. المفردات فی غریب القرآن : صفحه 636

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «تفسیر غریب قرآن» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

تدوین غریب قرآن، تفاسیرغریب قرآن

وابسته

کلمات غریب قرآن

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه تفسیر غریب قرآن به زیرصفحه تفسیر غریب قرآن/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • آموزش علوم قرآن جلد 2 : صفحه 6
 • اتحاف فضلاء البشر بالقراءات الاربعة عشر جلد 1 : صفحه 314
 • الاتقان فی علوم القرآن جلد 4 : صفحه 231
 • البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 2 : صفحه 212
 • البرهان فی علوم القرآن جلد 2 : صفحه 285
 • التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب جلد 1 : صفحه 16
 • المفردات فی غریب القرآن : صفحه 636