پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"تقاسم"واژه زیر را بکار ببرید:

قسمت ( عقد )