پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

یادداشت دامنه

مراد تملک مستأجر بـر عین مستأجره به هر طریقی از اسباب ملکیت در مدت اجاره است.

اعم

احکام اجاره، تملک

وابسته

اجاره سابق بر تملک، مستاجر

منابع

  • الفقه جلد 58 : صفحه 372
  • مبانی العروة الوثقی (کتاب الاجاره-الاول) : صفحه 487
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه 217
  • مهذب الاحکام جلد 19 : صفحه 221