پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

تنجیز

تَنجیز: انشای مفاد عقد یا ایقاع بدون منوط کردن آن به چیزی.

تنجیز مقابل تعلیق) ر تعلیق (عبارت است از اینکه مفاد عقد) ر عقد (یا ایقاع) ر ایقاع (بدون مشروط کردن آن به چیزی دیگر انشاء گردد، مثلا فروشنده بگوید: این کتاب را به تو فروختم؛ بدون آنکه فروختن کتاب را منوط به چیزی دیگر همچون بازگشت زید از سفر بکند. از این عنوان در باب تجارت، سخن رفته است.

حکم: از شرایط صحّت عقد یا ایقاع، منجّز بودن مفاد آن است. بر این شرط

ادعای اجماع شده است. 1 در اینکه مراد از تنجیزی که بر لزوم آن ادعای اجماع شده چیست؟ و اینکه چه نوع تعلیقی مضرّ به آن است؟ نظرات مختلفی مطرح است. قدر متیقّن معلّق نکردن مفاد عقد یا ایقاع بر امری است که تحقق آن در حال یا آینده مشکوک است. هرچند برخی حتی این نوع تنجیز را شرط ندانسته‏اند.

نکته در خور توجه در اشتراط تنجیز قلمرو آن است؛ بدین معنا که آنچه مورد بحث و محل اختلاف است شرطیت تنجیز نسبت به مُنشَأ) مفاد عقد یا ایقاع (است نه نسبت به نفس انشاء؛ چه اینکه منجّز بودن انشاء امری بدیهی و مورد پذیرش همه است و تعلیق آن غیر معقول و محال می‏باشد.

1. العناوین 204 /2.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 640

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «تنجیز» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

منجزیت

اعم

احکام وضعی ( فقه )

اخص

تنجیز ایقاع، تنجیز عقد

وابسته

تنجز

== منابع ==index.php?catid=50

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 14 : صفحه 47
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 640