پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"توانایی"واژه زیر را بکار ببرید:

قدرت ( فقه )