پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

جزئیت

جزئیت: جزء بودن چیزی برای عملی مرکب، مانند سوره برای نماز.

جزئیت از احکام وضعی است) ر حکم وضعی (.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 81

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام وضعی ( فقه )

اخص

جزئیت اکوان فارغه نماز، رکنیت
به لحاظ افعال:
جزئیت تکبیرة الاحرام، جزئیت قیام نماز، جزئیت نیت نماز

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه جزئیت ( فقه ) به زیرصفحه جزئیت ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 3 : صفحه 115
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 234
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 9 : صفحه 223
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 81
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 6 : صفحه 52
  • مهذب الاحکام جلد 6 : صفحه 151