پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «جعاله بر التقاط» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

جعل بر رد لقطه

اعم

احکام لقطه، جعاله ( قرارداد )

وابسته

التقاط، رد لقطه غیر مشروط به جعل

منابع

  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 3 : صفحه 332
  • المغنی و الشرح الکبیرعلی متن المقنع جلد 6 : صفحه 376
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 16 : صفحه 193