پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"جعل بر رد لقطه"واژه زیر را بکار ببرید:

جعاله بر التقاط