پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"جمع آوری قرآن ( علوم قرآنی )"واژه زیر را بکار ببرید:

جمع قرآن