پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

جمع امام علی علیه السلام : جمع‌آوری قرآن به ترتیب نزول توسط امام علی (ع)

بر اساس روایات بسیاری از اهل بیت (ع) و نیز روایات مختلفی از اهل‌سنت، امیرمؤمنان علی (ع) پس از رحلت رسول گرامی (ص) به جمع‌آوری قرآن پرداخت؛ چنان‌که ابن‌حجر می‌گوید: نقل شده است که علی (ع) پس از رحلت پیامبر (ص) قرآن را به ترتیب نزول جمع‌آوری کرد. این روایت را ابی‌داوود نقل کرده است.

اما آن‌چه در روایت شیعه در باره جمع امام علی (ع) آمده، این است که پس از رحلت رسول گرامی (ص) علی (ع) سوگند خورد که جز برای نماز ردا به دوش نگیرد تا قرآن را جمع‌آوری کند، و مدتی از مردم دوری جست تا کار جمع‌آوری قرآن را به پایان رسانید. آن‌گاه آن را در پارچه‌ای از حریر زرد پیچید و بر شتری نهاد و به مسجد رسول گرامی (ص) نزد صحابه برد و به آنان عرضه داشت؛ ولی این اقدام امام (ع) ، علی‌رغم مزایای بسیار آن، به دلایلی با واکنش سرد و بی‌اعتنایی آنان مواجه شد.

نیز ر.ک:مصحف علی (ع).

منابع

 1. تاریخ القرآن : صفحه (164-184)
 2. التمهید فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه (292-298)
 3. تاریخ قرآن : صفحه (366-368)
 4. حقایق هامة حول القرآن الکریم : صفحه 153

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «جمع امام علی علیه السلام» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

جمع علی بن ابی طالب(ع)

اعم

جمع قرآن

وابسته

مصحف امام علی علیه السلام

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه جمع امام علی علیه السلام به زیرصفحه جمع امام علی علیه السلام/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • آشنایی با علوم قرآن جلد 1 : صفحه 281، 288
 • البیان فی تفسیرالقرآن : صفحه 223
 • التمهید فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه (288-292)، (292-298)
 • التمهید فی علوم القرآن جلد 8 : صفحه 173
 • تاریخ القرآن : صفحه (164-184)
 • تاریخ قرآن : صفحه (366-368)
 • حقایق هامة حول القرآن الکریم : صفحه 153