پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

جمع کتابتی قرآن : ثبت آیات قرآن روی پوست حیوانات و مانند آن

طبق روایات بسیاری از اهل‌سنت، کتابت قرآن از همان دوران رسالت پیامبر (ص) و بنا به پاره‌ای شواهد از روزگاری آغاز شد که پیامبر (ص) در مکه مشغول دعوت بود. مجموعه‌های کامل یا ناقصی به نام «مصاحف» در عهد نبوی رایج و مشهور بود و حتی رسول گرامی (ص) به بعضی از اصحاب، «مصحف» هدیه کرد. در تاریخ نیز از برخی صحابه به نام «جَمَّاع قرآن» یاد شده است.

نیز ر.ک:جمع قرآن.

منابع

 1. البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 : صفحه (233-243)
 2. الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 104
 3. مناهل العرفان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 246
 4. مباحث فی علوم القرآن : صفحه (69-74)
 5. تاریخ قرآن : صفحه 212
 6. حقایق هامة حول القرآن الکریم : صفحه 78
 7. تاریخ القرآن و غرائب رسمه و حکمه : صفحه 39

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «جمع کتابتی قرآن» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

جمع به کتابت قرآن

اعم

جمع قرآن

وابسته

جمع حفظی قرآن

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه جمع کتابتی قرآن به زیرصفحه جمع کتابتی قرآن/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • آنچه باید از قرآن بدانیم جلد 1 : صفحه 240
 • اسلام و هنر : صفحه 385
 • اعجاز قرآن : صفحه 108
 • الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 104
 • الاعجاز البیانی للقرآن : صفحه 93
 • البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 : صفحه (233-243)
 • البرهان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 256
 • تاریخ القرآن و غرائب رسمه و حکمه : صفحه 39
 • تاریخ قرآن : صفحه 212
 • حقایق هامة حول القرآن الکریم : صفحه 78
 • علوم القرآن : صفحه 114
 • مباحث فی علوم القرآن : صفحه (69-74)
 • مناهل العرفان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 240، 246، 247، 248، 250، 252، 253، 257، 399