پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

جنایت خطایی، جنایت لقیط

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه جنایت خطایی لقیط به زیرصفحه جنایت خطایی لقیط/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 3 : صفحه 345
  • المغنی و الشرح الکبیرعلی متن المقنع جلد 6 : صفحه 425
  • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 3 : صفحه 286
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 12 : صفحه 477
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 13 : صفحه 240