پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «جنایت شبه عمد» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

جنایت شبه خطا، جنایت شبیه به عمد، جنایت عمدالخطا

اعم

جنایت انسان

اخص

جنایت شبه عمد لقیط

وابسته

جنایت خطایی، جنایت عمدی، رهن بر دیه شبه عمد

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه جنایت شبه عمد به زیرصفحه جنایت شبه عمد/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 10 : صفحه 105، 106
  • ترمینولوژی حقوق : صفحه 264، 265
  • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 245
  • فقه الامام جعفرالصادق جلد 6 : صفحه 351