پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام کودک، جنایت لقیط

وابسته

جنایت لقیط بالغ

منابع

  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 3 : صفحه 345
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 38 : صفحه 189
  • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 3 : صفحه 286
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 12 : صفحه 477
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 13 : صفحه 240