پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام کفار ( فقه )، حد قذف ( فقه )

وابسته

حد قذف مسلمان، قذف کافر

منابع

  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 23 : صفحه 36، 39، 72، 123، 203، 320
  • فقه السنة جلد 2 : صفحه 396
  • مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 9 : صفحه 276