پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

حریت ( فقه )، شرایط حد لواط ( فقه )

وابسته

بلوغ لواط کننده ( فقه )، قصد لواط، لواط کننده

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 469
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 377