پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «حمل سر کافر مقتول» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

نقل رأس کافر مقتول

اعم

احکام کفار ( فقه )، حمل ( همراه داشتن )، مکروهات جهاد

وابسته

جهاد با کافر، سر کافر

منابع

  • المغنی و الشرح الکبیرعلی متن المقنع جلد 10 : صفحه 555
  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 9 : صفحه 84
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3 : صفحه 287
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 78، 132
  • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 1 : صفحه 318
  • قواعدالاحکام جلد 1 : صفحه 486
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 3 : صفحه 42