پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"حَرّ"واژه زیر را بکار ببرید:

گرما