پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

و خمس غنائم به دست آمده از کفّار بر اثر جنگ و ایجاف اسبان و شتران نیز از آن امام علیه السّلام است (--» خمس).

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 745

اصطلاح‌نامه

اعم

خمس غنیمت ( عام )

اخص

به لحاظ منقول:
خمس غنیمت غیر منقول، خمس غنیمت منقول
به لحاظ نوع غنیمت:
خمس اسیر، خمس جزیه، خمس رضخ، خمس سلب، خمس صفایا، خمس فدیه جنگی، خمس قطایع ملوک، خمس مال بغات، خمس مال حربی، خمس مصالح علیه مهادنه، خمس نفل
به لحاظ نوع مبارزه:
خمس غنیمت حکمی، خمس غنیمت دفاع

وابسته

ایجاف، تقسیم خمس غنیمت، غنیمت جنگی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه خمس غنیمت جنگی ( فقه ) به زیرصفحه خمس غنیمت جنگی ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الفقه جلد 33 : صفحه 9، 46
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 352
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 147، 193
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 29 : صفحه 264
  • ریاض المسائل جلد 3 : صفحه 291
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 745
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 485
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 4 : صفحه 292
  • مهذب الاحکام جلد 11 : صفحه 385، 386