پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

خرس

خرس: حیوان وحشی معروف.

عنوان یاد شده در باب طهارت و صید و ذباحه به کار رفته است.

خرس از حرام گوشتان1 و مسخ شدگان است؛ 2 از این رو، احکام مسخ شده‏ها از قبیل عدم قابلیّت آنها برای تذکیه) ر تذکیه (بنابر قولی در باره خرس نیز جاری است3) ر مسوخ (.

1. تحریر الوسیلة 2 156 /2. جواهر الکلام 197 - 196 /36. 3 82 /.

منابع

 1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 445

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «خِرس» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

دب

اعم

حیوان وحشی درنده، مسوخات

وابسته

بیع خرس، تذکیه خرس

منابع

 • الفقه جلد 76 : صفحه 101، 112
 • الکافی فی الفقه : صفحه 277
 • المهذب جلد 2 : صفحه 428
 • تحریرالاحکام (ط ق) جلد 2 : صفحه 159
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 156
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 6 : صفحه 82
 • غنیة النزوع : صفحه 398
 • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 445
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 3 : صفحه 101، 119
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 11 : صفحه 166
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 12 : صفحه 35
 • مستند الشیعة فی احکام الشریعة جلد 15 : صفحه 100