پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام اجاره، اسباب فسخ اجاره، خیار در عقود لازم

اخص

خیار تاخیر در اجاره، خیار تبعض صفقه در اجاره، خیار تدلیس در اجاره، خیار تعذر تسلیم در اجاره، خیار تفلیس در اجاره، خیار حیوان در اجاره، خیار رؤیت در اجاره، خیار شرط در اجاره، خیار عیب در اجاره، خیار غبن در اجاره، خیار مجلس در اجاره

وابسته

اجاره ( فقه )، فسخ اجاره ( فقه )

منابع

  • الفقه جلد 57 : صفحه 198
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 27 : صفحه 217
  • مبانی العروة الوثقی (کتاب الاجاره-الاول) : صفحه 158
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه 403
  • مهذب الاحکام جلد 19 : صفحه 56